طلسم در دفینه یابی

IMG_20190725_121941

برای طلسمات دو مثال میزنیم كه بدانیم اصلا با طلسم روبرو شدیم یا نه. فرض میكنیم در جائی كار مكنیم كه به آب خوردیم و كار مشكل میشود. اگر در آّب رفتیم و بیرون آمدیم و دیدیم خشك هستیم این طلسم است و اگر بیرون آمدیم و خیس بودیم این طلسم نیست بلكه به آب واقعی خوردیم یا در جائی […]

ادامه مطلب