باستان شناسی

باستان شناسی، شناسایی تاریخ زندگی بشر است. آنچه که او را در مسیر زندگی یاری رسانیده تا با بهره گیری از اسباب و ابزار متعدد و پیمودن مسیر تکامل، کامل گام در دوران طلایی پیشرفن و تمدن بگذارد. بی شک کنکاش و کاوش در آنچه که ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ درگیر خود نموده است با هیجانی وصف ناپذیر همراه هست که همگان را امکان درک آن مهم نیست. همراهانی را می طللد که در شرایط سخت و طاقت فرسا با قبول هر آنچه برای دیگران سختیست و برای آنان لذت، در جستجوی یافتن حقیقتی باشند که در غبار زمان از دیده ها پنهان بوده است. پس تجربه آموخت به ما تا بیاموزیم شما را ...

تفسیر نمادها و علائم

نمایش اتفاقی

error: Content is protected !!